การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน หน่วยงานละไม่เกิน 4 คน  เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวตกรรมสายอาชีวศึกษาใน 4 ภูมิภาค

ระยะเวลาในการบ่มเพาะ
ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ วันที่ 9 – 11 มกราคม 2567 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมเซ็นทารา อุดร จ.อุดรธานี
ภาคใต้ วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567  แก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี

 

กลุ่มเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะ
1. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
4. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมสมรรถนะกำลังคนวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264 , 267
Website: www.nrct.go.th
E-mail: rinudom@nrct.go.th

 


กิจกรรมสายอาชีวศึกษา