การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตฐาน บุคลากรอุอมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567


กลุ่มเรื่องเพื่อนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture, Industrial and Agricultural Technology)

2. การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

3. การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Smart Devices, Mechatronics, Digital, Artificial Intelligence, Energy and Environment)

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Quality of Life Improvement and Creative Economy)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมสมรรถนะกำลังคนวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม (กบน.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264 , 267
Website: www.nrct.go.th
E-mail: rinudom@nrct.go.th

 


กิจกรรมสายอุดมศึกษา