เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Terms and Conditions

เว็บไซต์ rin.nrct.go.th (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) จัดทำขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วช.”) เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะดิจิทัล การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด ดังนี้

 1. การใช้บริการ

  วช. จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะดิจิทัล ที่ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการให้บริการในเว็บไซต์ วช. ตลอดจนข้อมูลและผลการดำเนินงานของ วช. ทั้งหมด ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม วช. ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การดาวน์โหลดหรือการทำสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของเว็บไซต์ วช. ขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การให้บริการภายในเว็บไซต์ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้โดยทั่วไป วช. ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องดำเนินการ สมัครสมาชิก กับ วช. หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เพื่อเข้าใช้งานบริการเหล่านั้น โดยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วช. จะดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
  * การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิการสมัครเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

 2. ข้อควรปฏิบัติ
   ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้
  1. อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาท และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  2. ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
  3. อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเรา หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
  4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงาน หรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

 3. ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  วช. และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ อันประกอบด้วย ข้อมูล บทความ รูปภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อความ วีดิทัศน์ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ โดย วช. มีสิทธิหรืออำนาจควบคุมการใช้งานเนื้อหาเว็บไซต์ห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์เชิงพานิชย์ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก วช. แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใช้จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ที่ วช. เปิดให้อยู่ก่อนแล้ว โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์ของ วช. จัดให้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม (ยกเว้นเว็บไซต์และระบบสารสนเทศอื่นๆ ในการพัฒนาของ วช.) ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น วช. จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

 5. ข้อสงวนสิทธิและข้อตกลงเงื่อนไขทั่วไป

  ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์/ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร/การติดต่อสอบถาม (แล้วแต่กรณี) ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่เว็บไซต์มีให้บริการ ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ วช. จัดให้มีขึ้นในแต่ละสิทธิ
  วช. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ วช. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

 6. ข้อจำกัดความรับผิดของ วช.

  วช. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า วช. จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ วช. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า วช. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

  วช. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สอร. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
  หาก วช. ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ วช. ทั้งนี้ วช. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

  วช. ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 7. การโอนสิทธิ

  ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก วช. โดย วช. มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้

 8. การสิ้นสุดการให้บริการ
   การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก็ได้ ดังนี้
  1. ในกรณี ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) แจ้งความประสงค์บอกเลิกบริการแต่ละประเภท โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง วช. ตามแต่ละช่องทางที่ วช. กำหนด โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่ วช. กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ วช. กำหนด วช. มีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ วช. ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป

 9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย