หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพระยะยาว จำเป็นต้องอาศัยฐานความรู้ และความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ ถือเป็นการดำเนินงานที่สำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้การวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน นำสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชน ภาคสถาบันการศึกษา ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ชาติ

ในการนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงเป็นบทบาทสำคัญของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา ความรู้ (Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base) พร้อมทั้งร่วมกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการให้ความสำคัญการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคมได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1)   เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนและบุคลากรสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นนักวิจัย/ นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ

2)   เพื่อบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการวิจัยและนวัตกรรมระดับสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เป้าหมายโครงการ

พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับเยาวชนและบุคลากรสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ